Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Akty prawne

Akty prawne nr 4/2004

Uchwa?y Senatu


 
Uchwa?a Nr  196
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 pa?dziernika 2004 r.

w sprawie: programu rozwoju uprawnie? akademickich.

Na podstawie art. 148 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.), Senat stanowi, co nast?puje:

§ 1
Senat uchwala kalendarium realizacji zamie-rze? dotycz?cych programu rozwoju upraw-nie? akademickich w Uniwersytecie Warmi?-sko-Mazurskim w Olsztynie, okre?laj?c naj-pó?niejsze terminy przygotowania przez wy-dzia?y odpowiednich wniosków o uzyskanie uprawnie? – jak w za??cznikach Nr 1 i 2 do uchwa?y.

§ 2
Senat zobowi?zuje dziekanów i rady wydzia-?ów do terminowych dzia?a?, zgodnie z tre?ci? za??czników, o których mowa w § 1.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  197
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 pa?dziernika 2004 roku

w sprawie: podj?cia post?powania w sprawie nadania tytu?u doktora honoris causa prof. Giovanni Girone.
 
Na podstawie § 5 Statutu Uniwersytetu oraz uwzgl?dniaj?c Uchwa?? Nr 110 Senatu UWM w Olsztynie z 30 listopada 2001 roku, stanowi si?, co nast?puje:


§ 1
Senat Akademicki podejmuje post?powanie     w sprawie nadania tytu?u doktora honoris cau-sa prof. Giovanni Girone.

§ 2
Funkcj? Promotora powierza si? prof. dr. hab. in?. RYSZARDOWI ?RÓBKOWI.

§ 3
Ocen? zasadno?ci wniosku powierza si? ni?ej wymienionym recenzentom:
- prof.dr.hab. RYSZARDOWI BOROWIE-CKIEMU z Akademii Ekonomicznej w Kra-kowie,
- prof.dr.hab.in?. BOGDANOWI NEYOWI z Polskiej Akademii Nauk,
- prof.dr hab.in?. ZOFII WI?CKOWICZ z Akademii Rolniczej we Wroc?awiu.

§ 4
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  198
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 pa?dziernika 2004 roku

w sprawie: przyznania tytu?u profesora ho-norowego prof.zw.dr.hab. Les?awowi BA-DURZE.

Na podstawie § 10, Statutu Uniwersytetu oraz Uchwa?y Nr 9 Statutu Uniwersytetu z 24 wrze-?nia 1999 r. stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat Akademicki akceptuje wniosek dziekana Wydzia?u Kszta?towania ?rodowiska i Rolnic-twa i przyznaje tytu? profesora honorowego prof.zw.dr.hab. Les?awowi BADURZE.

§ 2
Wniosek dziekana Wydzia?u Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa w tej sprawie stanowi za??cznik do uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  199
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 pa?dziernika 2004 roku

w sprawie: poszerzenia wykazu zada? inwestycyjnych realizuj?cych cele Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006.

Na podstawie § 10, Statutu Uniwersytetu, sta-nowi si? co nast?puje:

§ 1
Do zada? inwestycyjnych okre?lonych w za??-czniku do Uchwa?y Nr 97 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 pa?dziernika 2003 r. w sprawie zada? in-westycyjnych realizuj?cych cele Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006, wprowadza si? zadanie oznaczone jako pkt 7, tj.: Budowa Akademickiego Centrum Sportowo-Rekre-acyjnego.

§ 2
Podstaw? zadania, o którym mowa w § 1 jest pozyskanie wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych oraz bud?etu pa?stwa, a tak?e pozyskanie ?rodków z krajowych i zagranicz-nych instytucji wspó?finansuj?cych budowy obiektów sportowych.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  200
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 pa?dziernika 2004 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zbycie prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego w obr?bie ewidencyjnym nr 112 m. Olsztyn.
 
§ 1
Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na zbycie przez UWM prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o-?onego w Olsztynie przy ul. Wawrzyczka, obr?b nr 112 m. Olsztyn, oznaczonego w ewi-dencji gruntów jako dzia?ka nr 4/37 o powierz-chni 0,0080 ha (wyrys z mapy ewidencyjnej       – za?.), przeznaczonego na popraw? struktury powierzchniowej dzia?ek s?siednich o nr 4/38 oraz 4/39. Cena sprzeda?y b?dzie równa war-to?ci oszacowanej przez rzeczoznawc? maj?-tkowego.

§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Admi-nistracyjnego do przeprowadzenia procedury zbycia, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  201
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 pa?dziernika 2004 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na sprzeda? prawa w?asno?ci budynków wraz z prawem u?ytkowania wieczystego gruntów po?o?o-nych w Olsztynie przy ul. Obro?ców Tobru-ku 3.
 
§ 1
Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na zbycie przez UWM w?asno?ci budynków oraz zwi?zanego z nim prawa u?ytkowania wieczystego gruntów po?o-?onych w Olsztynie przy ul. Obro?ców Tobru-ku 3, oznaczonych w ewidencji jako dzia?ki:  nr 8/13; 8/41; 8/42 (obr?b 108) o ??cznej po-wierzchni 3118 m2 (wyrys z mapy ewidencyj-nej – za?.). Warto?? rynkowa praw w/w nieru-chomo?ci zosta?a oszacowana przez rzeczo-znawc? maj?tkowego i wynosi 3 874 000 z?.

§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Admi-nistracyjnego do przeprowadzenia procedury zbycia, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  202
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 pa?dziernika 2004 roku

w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2004 rok.
 
§ 1
Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 10 ustawy  z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 285 z pó?n.zm.) w trybie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 wrze?nia 1994 roku o rachunkowo?ci (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z pó?n.zm.) Senat Uniwersytetu War-mi?sko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza wybór Firmy „EXPERT-FIN” Zak?ad Us?ug Ksi?gowych i Doradztwo spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? z siedzib? w Olsztynie       ul. Lubelska 3 (podmiot uprawniony do bada-nia sprawozda? finansowych) do przeprowa-dzenia badania rocznego sprawozdania finan-sowego Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskie-go w Olsztynie za rok 2004.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  203
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 pa?dziernika 2004 roku

w sprawie: zmian w Statucie Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
Na podstawie § 75 Statutu Uniwersytetu oraz uwzgl?dniaj?c uchwa?? Nr 194 Senatu UWM  z 23 wrze?nia 2004 r. w sprawie inicjatywy zmian w Statucie UWM w Olsztynie, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat uchwala zmiany w Statucie UWM w brzmieniu stanowi?cym za??cznik do niniejszej uchwa?y.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Za??cznik do Uchwa?y Nr 203
Senatu UWM w Olsztynie
z dnia 29 pa?dziernika 2004 roku

1 .   W § 27
• ust.4 otrzymuje brzmienie:
„4. Radzie przewodniczy kierownik jednostki organizacyjnej, który jest zo-bowi?zany zwo?a? jej posiedzenie         co najmniej raz w semestrze”;
• w ust. 6 skre?la si? pkt.3.

2.   W § 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Dyrektora instytutu i jego zast?pc? lub zast?pców powo?uje rektor na okres     5 lat. Kandydata/kandydatów na funkcj? kierownika i zast?pców jednostki organi-zacyjnej opiniuje zwo?ane przez dziekana zebranie pracowników, w obecno?ci          co najmniej 2/3 sk?adu osobowego jednost-ki organizacyjnej. Prawo zg?aszania kan-dydata/kandydatów ma dziekan i ka?dy pracownik jednostki. Kandydata/kandyda-tów opiniuje rada wydzia?u. Kadencja dy-rektora instytutu rozpoczyna si? z pocz?t-kiem roku kalendarzowego.”

3.   W § 33 ust. 1  otrzymuje brzmienie:
„1. Kierownika katedry powo?uje rektor  na okres 5 lat. Kandydata/kandydatów na funkcj? kierownika jednostki organizacyj-nej opiniuje zwo?ane przez dziekana zebra-nie pracowników, w obecno?ci co najmniej 2/3 sk?adu osobowego jednostki organiza-cyjnej. Prawo zg?aszania kandydata/kandy-datów ma dziekan i ka?dy pracownik jed-nostki. Kandydata/kandydatów opiniuje ra-da wydzia?u. Kadencja kierownika katedry rozpoczyna si? z pocz?tkiem roku kalenda-rzowego.”

4.     W § 34 ust. 1  otrzymuje brzmienie:
„1. Kierownika zak?adu powo?uje rektor  na okres 5 lat. Kandydata/kandydatów       na funkcj? kierownika jednostki organiza-cyjnej opiniuje zwo?ane przez dziekana zebranie pracowników, w obecno?ci          co najmniej 2/3 sk?adu osobowego jednost-ki organizacyjnej. Prawo zg?aszania kan-dydata/kandydatów ma dziekan i ka?dy pracownik jednostki. Kandydata/kandyda-tów opiniuje rada wydzia?u. Kadencja kie-rownika zak?adu rozpoczyna si? z pocz?t-kiem roku kalendarzowego.”

5.     W § 35  ust. 1  otrzymuj? brzmienie:
„1. Kierownika Studium J?zyków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego         i Sportu powo?uje rektor na okres 5 lat. Kandydata/kandydatów na funkcj? kierow-nika jednostki organizacyjnej opiniuje zwo?ane przez rektora zebranie pracowni-ków, w obecno?ci co najmniej 2/3 sk?adu osobowego jednostki organizacyjnej. Pra-wo zg?aszania kandydata/kandydatów       ma rektor i ka?dy pracownik jednostki. Kandydata/kandydatów opiniuje senat. Ka-dencja kierownika jednostki organizacyj-nej rozpoczyna si? z pocz?tkiem roku ka-lendarzowego.”
 

Uchwa?a Nr  204
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 pa?dziernika 2004 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Ber-linie, Niemcy.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 – ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65, poz.385 z pó?n.zm.) postanawia si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uni-wersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Berlinie, Niemcy.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uch-wa?y.
§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  205
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 pa?dziernika 2004 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem w Walencji, Hiszpania.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 – ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65, poz.385 z pó?n.zm.) postanawia si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uni-wersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem w Walencji, Hiszpania.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uch-wa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  206
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 pa?dziernika 2004 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem w Valle d’Aosta, W?ochy.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 – ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65, poz.385 z pó?n.zm.) postanawia si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem w Valle d’Aosta, W?ochy.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uch-wa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  207
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 pa?dziernika 2004 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy        z Uniwersytetem w Albercie, Kanada.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 – ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym     (Dz. U. nr 65, poz.385 z pó?n.zm.) postanawia si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uni-wersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem w Albercie, Kanada.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uch-wa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  208
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 pa?dziernika 2004 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy        z Organizacj? Pomocy dla Studentów   w Halle (Studentenwerk Halle), Niemcy.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 – ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym     (Dz. U. nr 65, poz.385 z pó?n.zm.) postanawia si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uni-wersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Organizacj? Po-mocy dla Studentów w Halle (Studentenwerk Halle), Niemcy.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uch-wa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  209
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 pa?dziernika 2004 roku

w sprawie: zmiany Uchwa?y Nr 166 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego        w Olsztynie z dnia 21 maja 2004 roku   w sprawie wysoko?ci pensum dydaktyczne-go dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 7, art. 101 i art. 102 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku  o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.), Senat postanawia co nast?pu-je:

§ 1
W Uchwale Nr 166 z dnia 21 maja 2004 roku, § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala si? wska?nik przeliczeniowy         do wszystkich rodzajów zaj?? dydaktycznych:
1) prowadzonych w j?zyku obcym (z wy-??czeniem zaj?? realizowanych w ra-mach specjalno?ci neofilologicznych     i lektoratów), po akceptacji takiej for-my prowadzenia zaj?? przez dziekana wydzia?u oraz pozytywnej decyzji pro-rektora ds. kszta?cenia w wysoko?ci       – 2,0;
2) prowadzonych przez osoby spoza uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych na kierunku piel?gniarstwo, jako forma ?wicze? w zak?adach opie-ki zdrowotnej w wysoko?ci – 0,5;
3) pozosta?ych zaj?? dydaktycznych         w wysoko?ci – 1,0”.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia,      z moc? od 1 pa?dziernika 2004 roku.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  210
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 pa?dziernika 2004 roku

w sprawie: utworzenia w Katedrze UNESCO Podyplomowego Studium przygotowania nauczycieli w zakresie „Kszta?cenia na Od-leg?o??”.

Na podstawie art. 48 ust. 1, pkt. 10 ustawy         z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U.Nr 65, poz. 385, z pó?n.zm.), stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Senat uznaje za celowe utworzenie w Ka-tedrze UNESCO Podyplomowego Studium przygotowania nauczycieli w zakresie „Kszta?cenia na Odleg?o??”.
2. Opini? w tej sprawie nale?y przed?o?y? Departamentowi Kszta?cenia i Doskonale-nia Nauczycieli w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 


Uchwa?a Nr  211
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 pa?dziernika 2004 roku

w sprawie: decyzji Ministra Edukacji Naro-dowej i Sportu o uchyleniu § 5 i § 6 uchwa?y Nr 66 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Ma-zurskiego w Olsztynie z 4 lipca 2003 r.
 
Na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat zapoznaje si? z decyzj? Ministra Eduka-cji Narodowej i Sportu z 13 pa?dziernika 2004 r. o uchyleniu § 5 i § 6 uchwa?y Nr 66 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Ol-sztynie z 4 lipca 2003 r. i przyjmuje j? do reali-zacji.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  212
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 3 grudnia 2004 roku

w sprawie: zmian w dotychczasowych kie-runkach i specjalno?ciach kszta?cenia w Uniwersytecie.

W oparciu o art. 48 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?-szym (Dz.U.Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt. 11 Statutu UWM, na wniosek Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat uchwala, co nast?puje:

§ 1
W Uniwersytecie dokonuje si? zmian w ofercie kszta?cenia na ni?ej wymienionych kierunkach studiów:
1. Na kierunku: ADMINISTRACJA:
a) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów magis-terskich uzupe?niaj?cych w zakresie ?cie?ki bezspecjalno?ciowej z 4-se-mestralnym okresem kszta?cenia.
2. Na kierunku: EDUKACJA TECHNICZ-NO-INFORMATYCZNA:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów zawo-dowych-licencjackich oraz dziennych  i zaocznych studiów magisterskich uzupe?niaj?cych w zakresie specjal-no?ci nauczycielskiej,
b) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie zaocznych studiów zawodowych-in?y-nierskich oraz magisterskich uzupe?-niaj?cych w zakresie specjalno?ci: „podstawy techniki i zastosowania in-formatyki” z okresem kszta?cenia od-powiednio: 7-semestralnym oraz 3-se-mestralnym.
3. Na kierunku: EKONOMIA:
a) zmienia si? nazw? specjalno?ci: „eko-nomia mened?erska”, realizowanej       na poziomie dziennych i zaocznych studiów zawodowych-licencjackich  na „ekonomia przedsi?biorstwa”,
b) zmienia si? nazw? specjalno?ci: „eko-nomia przedsi?biorstwa”, realizowanej na poziomie dziennych i zaocznych studiów magisterskich uzupe?niaj?cych na „ekonomia mened?erska”,
c) zmienia si? nazw? specjalno?ci: „ra-chunkowo?? i rynki finansowe”, reali-zowanej na poziomie dziennych i za-ocznych studiów magisterskich uzu-pe?niaj?cych na „rynki finansowe i ra-chunkowo??”.
4. Na kierunku: FILOLOGIA POLSKA:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów zawodowych-licen-cjackich w zakresie realizowanych specjalno?ci: „informacja naukowa         i bibliologia” oraz „edytorstwo”,
b) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów zawodowych-licen-cjackich w zakresie ?cie?ki bezspecjal-no?ciowej z 6-semestralnym okresem kszta?cenia.
5. Na kierunku: HISTORIA:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów zawodowych-licen-cjackich w zakresie realizowanej spe-cjalno?ci: „archiwistyka”.
6. Na kierunku: MATEMATYKA:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów zawo-dowych-licencjackich w zakresie reali-zowanej specjalno?ci: „matematyka ogólna”,
b) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów zawodowych-licen-cjackich w zakresie realizowanych specjalno?ci: „informatyczna” oraz „matematyka stosowana”,
c) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów zawo-dowych-licencjackich w zakresie ?cie?ki bezspecjalno?ciowej z 6-se-mestralnym okresem kszta?cenia,
d) zmienia si? nazw? specjalno?ci: „spe-cjalno?? nauczycielska w zakresie na-uczania matematyki i informatyki”, realizowanej na poziomie dziennych studiów zawodowych-licencjackich  na „specjalno?? nauczycielska w zak-resie matematyki i informatyki”.
7. Na kierunku: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów zawo-dowych–in?ynierskich w zakresie rea-lizowanej specjalno?ci: „eksploatacja     i diagnostyka pojazdów i maszyn”,
b) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów zawodowych-in?y-nierskich w zakresie realizowanej spe-cjalno?ci: „in?ynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszyn”,
c) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów zawo-dowych-in?ynierskich w zakresie ?cie?ki bezspecjalno?ciowej z 8-se-mestralnym okresem kszta?cenia.
8. Na kierunku: OCHRONA ?RODOWIS-KA (na Wydziale Ochrony ?rodowiska         i Rybactwa):
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów zawo-dowych-in?ynierskich w zakresie rea-lizowanej specjalno?ci: „in?ynieria ekologiczna”,
b) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów zawodowych-in?ynierskich w zakresie realizowa-nych specjalno?ci: „biotechnologia        w ochronie ?rodowiska” oraz „ochrona zasobów naturalnych”,
c) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów zawo-dowych-in?ynierskich w zakresie ?cie?ki bezspecjalno?ciowej z 7-se-mestralnym okresem kszta?cenia.
9. Na kierunku: PEDAGOGIKA:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów zawo-dowych-licencjackich w zakresie reali-zowanych specjalno?ci: „animacja spo?eczno-kulturalna” oraz „pedagogi-ka spo?eczna”,
b) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów zawodowych-licen-cjackich w zakresie realizowanej spe-cjalno?ci: „doradztwo zawodowe”,
c) zmienia si? nazw? specjalno?ci: „wczesna edukacja zintegrowana”, re-alizowanej na poziomie dziennych          i zaocznych studiów zawodowych-li-cencjackich na „pedagogika wczesnej edukacji”,
d) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie zaocznych studiów zawodowych-li-cencjackich w zakresie specjalno?ci: „praca socjalna” z 6-semestralnym okresem kszta?cenia,
e) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów zawo-dowych-licencjackich w zakresie ?cie?ki bezspecjalno?ciowej z 6-se-mestralnym okresem kszta?cenia,
f) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów magis-terskich uzupe?niaj?cych w zakresie realizowanych specjalno?ci: „edukacja administracyjno-mened?erska” oraz „praca socjalna”,
g) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów magis-terskich uzupe?niaj?cych w zakresie specjalno?ci: „doradztwo zawodowe” z 4-semestralnym okresem kszta?cenia.
10. Na kierunku: POLITOLOGIA:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów zawo-dowych-licencjackich w zakresie reali-zowanych specjalno?ci: „mi?dzynaro-dowe stosunki polityczne i gospodar-cze” oraz „specjalno?ci spo?eczno-us-trojowej”,
b) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów zawo-dowych-licencjackich w zakresie ?cie?ki bezspecjalno?ciowej z 6-se-mestralnym okresem kszta?cenia.
11. Na kierunku: ROLNICTWO:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów zawo-dowych-in?ynierskich w zakresie rea-lizowanych specjalno?ci: „ochrona ro?lin i nasiennictwo” oraz „produkcja ro?linna”,
b) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów zawo-dowych-in?ynierskich w zakresie spe-cjalno?ci: „rolnictwo europejskie”         z 8-semestralnym okresem kszta?cenia.
12. Na kierunku: RYBACTWO:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów zawo-dowych–in?ynierskich w zakresie rea-lizowanej specjalno?ci: „rybactwo ?ródl?dowe”,
b) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów zawo-dowych-in?ynierskich w zakresie ?cie?ki bezspecjalno?ciowej z 8-se-mestralnym okresem kszta?cenia.
13. Na kierunku: SOCJOLOGIA:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów zawo-dowych-licencjackich w zakresie rea-lizowanej specjalno?ci: „socjologia sa-morz?du terytorialnego”,
b) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów zawo-dowych-licencjackich w zakresie ?cie?ki bezspecjalno?ciowej z 6-se-mestralnym okresem kszta?cenia.
14. Na kierunku: TECHNIKA ROLNICZA  I LE?NA:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów zawo-dowych-in?ynierskich w zakresie rea-lizowanych specjalno?ci: „in?ynieria produkcji” oraz „systemy techniczne      i energetyka”,
b) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów zawo-dowych-in?ynierskich w zakresie ?cie?ki bezspecjalno?ciowej z 8-se-mestralnym okresem kszta?cenia.
15. Na kierunku: TECHNOLOGIA ?YW-NO?CI I ?YWIENIE CZ?OWIEKA:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów zawodowych-in?y-nierskich oraz magisterskich uzupe?-niaj?cych w zakresie realizowanej spe-cjalno?ci: „analityka”.
16. Na kierunku: TEOLOGIA:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów zawo-dowych-licencjackich w zakresie realizowanej ?cie?ki bezspecjalno?cio-wej w cyklu B,
b) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów magis-terskich uzupe?niaj?cych w zakresie realizowanej ?cie?ki bezspecjalno?cio-wej,
c) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów jedno-litych magisterskich w zakresie ?cie?ki bezspecjalno?ciowej (cykl B) z 10-se-mestralnym okresem kszta?cenia.
17. Na kierunku: TOWAROZNAWSTWO (na Wydziale Nauki o ?ywno?ci):
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów zawodowych-in?y-nierskich oraz magisterskich uzupe?-niaj?cych w zakresie realizowanej spe-cjalno?ci: „energie odnawialne w pro-dukcji i przetwórstwie”.
18. Na kierunku: ZOOTECHNIKA:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów zawo-dowych-in?ynierskich oraz magis-terskich uzupe?niaj?cych w zakresie realizowanej specjalno?ci: „drobiar-stwo”,
b) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów magisterskich uzu-pe?niaj?cych w zakresie realizowanej specjalno?ci: „mleczne i mi?sne u?yt-kowanie byd?a”,
c) zmienia si? nazw? specjalno?ci: „obrót zwierz?tami, ocena i zagospodarowa-nie produktów zwierz?cych”, reali-zowanej na poziomie dziennych stu-diów magisterskich uzupe?niaj?cych na „kszta?towanie jako?ci produktów zwierz?cych”,
d) zmienia si? nazw? specjalno?ci: „produkcja i marketing pasz przemys-?owych”, realizowanej na poziomie dziennych i zaocznych studiów magis-terskich uzupe?niaj?cych na „produk-cja mieszanek paszowych i doradztwo ?ywieniowe”.

§ 2
Studenci realizuj?cy nauk? na kierunkach i specjalno?ciach, okre?lonych w ofercie dy-daktycznej przed wej?ciem w ?ycie niniejszej uchwa?y – kontynuuj? studia zgodnie z rozpo-cz?tym cyklem kszta?cenia wed?ug planów          i programów studiów okre?lonych dla danego kierunku i specjalno?ci.


§ 3
1. Nauczanie na powo?anych uchwa?? spe-cjalno?ciach b?dzie prowadzone na podsta-wie planów i programów studiów uchwa-lonych przez rady wydzia?ów, na których realizowane s? poszczególne kierunki          i specjalno?ci kszta?cenia.
2. Absolwenci uzyskuj? tytu? zawodowy ma-gistra, magistra in?yniera, in?yniera, licen-cjata, licencjata piel?gniarstwa (w zale?-no?ci od kierunku i rodzaju studiów) – w zakresie zrealizowanej specjalno?ci.

§ 4
Trac? moc zapisy Uchwa?y Nr 161 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 21 maja 2004 roku w cz??ci dotycz?cej oferty dydaktycznej obj?-tej regulacj? niniejszej uchwa?y.

§ 5
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia z moc? od 1 pa?dziernika 2005 roku.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  213
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 3 grudnia 2004 roku

w sprawie: struktury organizacyjnej Wy-dzia?u Matematyki i Informatyki.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stano-wi si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na wprowadzenie na Wy-dziale Matematyki i Informatyki zmian   w strukturze organizacyjnej, zgodnie z wnios-kiem Wydzia?u w tej sprawie, stanowi?cym za??cznik do uchwa?y.

§ 2
Zmiany, o których mowa w § 1 powinny nast?-pi? od 1 stycznia 2005 r.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  214
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 3 grudnia 2004 roku

w sprawie: struktury organizacyjnej Wy-dzia?u Humanistycznego.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stano-wi si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na wprowadzenie na Wy-dziale Humanistycznym zmian w strukturze organizacyjnej, zgodnie z wnioskiem Wydzia-?u w tej sprawie, stanowi?cym za??cznik          do uchwa?y.

§ 2
Zmiany, o których mowa w § 1 powinny nast?-pi? od 1 stycznia 2005 r.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  215
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 3 grudnia 2004 roku

w sprawie: struktury organizacyjnej Wy-dzia?u Nauk Ekonomicznych.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stano-wi si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na wprowadzenie na Wy-dziale Nauk Ekonomicznych zmian w struktu-rze organizacyjnej, zgodnie z wnioskiem Wy-dzia?u w tej sprawie, stanowi?cym za??cznik do uchwa?y.

§ 2
Zmiany, o których mowa w § 1 powinny nast?-pi? od 1 stycznia 2005 r.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  216
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 3 grudnia 2004 roku

w sprawie: struktury organizacyjnej Wy-dzia?u Nauk Spo?ecznych i Sztuki.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stano-wi si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na wprowadzenie na Wy-dziale Nauk Spo?ecznych i Sztuki zmian  w strukturze organizacyjnej, zgodnie z wnios-kiem Wydzia?u w tej sprawie, stanowi?cym za??cznik do uchwa?y.

§ 2
Zmiany, o których mowa w § 1 powinny nast?-pi? od 1 stycznia 2005 r.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  217
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 3 grudnia 2004 roku

w sprawie: struktury organizacyjnej Wy-dzia?u Nauk Technicznych.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stano-wi si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na wprowadzenie na Wy-dziale Nauk Technicznych zmian w strukturze organizacyjnej, zgodnie z wnioskiem Wydzia-?u w tej sprawie, stanowi?cym za??cznik          do uchwa?y.

§ 2
Zmiany, o których mowa w § 1 powinny nast?-pi? od 1 stycznia 2005 r.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  218
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 3 grudnia 2004 roku

w sprawie: struktury organizacyjnej Wy-dzia?u Nauki o ?ywno?ci.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stano-wi si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na wprowadzenie na Wy-dziale Nauki o ?ywno?ci zmian w strukturze organizacyjnej, zgodnie z wnioskiem Wydzia-?u w tej sprawie, stanowi?cym za??cznik  do uchwa?y.

§ 2
Zmiany, o których mowa w § 1 powinny nast?-pi? od 1 stycznia 2005 r.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  219
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 3 grudnia 2004 roku

w sprawie: struktury organizacyjnej Wy-dzia?u Ochrony ?rodowiska i Rybactwa.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stano-wi si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na wprowadzenie na Wy-dziale Ochrony ?rodowiska i Rybactwa zmian w strukturze organizacyjnej, zgodnie z wnios-kiem Wydzia?u w tej sprawie, stanowi?cym za-??cznik do uchwa?y.

§ 2
Zmiany, o których mowa w § 1 powinny nast?-pi? od 1 stycznia 2005 r.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  220
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 3 grudnia 2004 roku

w sprawie: struktury organizacyjnej Wy-dzia?u Prawa i Administracji.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stano-wi si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na wprowadzenie na Wy-dziale Prawa i Administracji zmian w stru-kturze organizacyjnej, zgodnie z wnioskiem Wydzia?u w tej sprawie, stanowi?cym za??-cznik do uchwa?y.

§ 2
Zmiany, o których mowa w § 1 powinny nast?-pi? od 1 stycznia 2005 r.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  221
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 3 grudnia 2004 roku

w sprawie: struktury organizacyjnej Wydzia?u Teologii.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stano-wi si?, co nast?puje.

 

§ 1
Senat wyra?a zgod? na wprowadzenie na Wy-dziale Teologii zmian w strukturze organiza-cyjnej, zgodnie z wnioskiem Wydzia?u w tej sprawie, stanowi?cym za??cznik do uchwa?y.

§ 2
Zmiany, o których mowa w § 1 powinny nast?-pi? od 1 stycznia 2005 r.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  222
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 3 grudnia 2004 roku

w sprawie: zatwierdzenia projektu planu rzeczowo-finansowego na 2005 rok.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?-szym (Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?.zm.) oraz   §10 ust.1 pkt.5 Statutu Uniwersytetu Warmi?-sko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi si?        co nast?puje:
 
§ 1
Senat uchwala projekt planu rzeczowo-finan-sowy na rok 2005 uwzgl?dniaj?cy: w tys. z?
1. Przychody dzia?alno?ci gospodarczej 249.400,0    
2. Koszty dzia?alno?ci gospodarczej 248.400,0    
3. Zysk z dzia?alno?ci gospodarczej 1.000,0        
4. Zwi?kszenia funduszu zasadniczego 16.000,0
Zmniejszenia funduszu zasadniczego 2.300,0
Stan funduszu na koniec roku 2005 134.102,0
5. Zwi?kszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów 36.800,0
Zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów 37.678,2
Stan funduszu na koniec roku 2005 0,00
6. Zwi?kszenia w?asnego funduszu stypendialnego 300,0         
Zmniejszenia w?asnego funduszu stypendialnego 350,0
Stan funduszu na koniec roku 2005 222,0
7. Zwi?kszenia funduszu wdro?eniowego 170,0        
Zmniejszenia funduszu wdro?eniowego 200,0
Stan funduszu na koniec roku 2005 232,2

§ 2
Projekt planu rzeczowo-finansowy stanowi za-??cznik do niniejszej Uchwa?y 

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  223
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 3 grudnia 2004 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy z Bia?oruskim Uniwersytetem Pa?stwowym w Mi?sku.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 – ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65, poz.385 z pó?n.zm.) postanawia si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uni-wersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Bia?oruskim Uniwersytetem Pa?stwowym w Mi?sku.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uch-wa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  224
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 3 grudnia 2004 roku

w sprawie: przyznania Honorowej Odznaki Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

Na podstawie § 3 i § 10 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat Akademicki przyznaje HONOROW?  ODZNAK?  UNIWERSYTETU Panu Janowi Szumielowi za wieloletni?, zaanga?owan? prac? na rzecz ?rodowiska akademickiego.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

 

Zarz?dzenia Rektora
Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Zarz?dzenie Nr  35
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 15 pa?dziernika 2004 roku

w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Zaawansowane technologie informatyczne”.
 
Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 usta-wy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnic-twie wy?szym (Dz.U. nr 65 poz. 385 z pó?n. zm.), Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Ol-sztynie z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramo-wych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie z pó?-niejszymi zmianami oraz stosownie do § 4 Sta-tutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Na Wydziale Matematyki i Informatyki tworzy si? studia podyplomowe w zakre-sie: „Zaawansowane technologie informa-tyczne”.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?-cych dyplom uko?czenia studiów wy?-szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest  w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów pody-plomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM  w  Olsztynie z  dnia 1 marca 2000 r.   z pó?niejszymi zmianami.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Zarz?dzenie Nr  36
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 15 pa?dziernika 2004 roku

w sprawie: utworzenia studiów podyplomo-wych w zakresie: „Informatyka stosowana”.
 
Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 usta-wy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnic-twie wy?szym (Dz.U. nr 65 poz. 385 z pó?n. zm.), Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Ol-sztynie z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramo-wych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie z pó?-niejszymi zmianami oraz stosownie do § 4 Sta-tutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Na Wydziale Matematyki i Informatyki tworzy si? studia podyplomowe w zakre-sie: „Informatyka stosowana”.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?-cych dyplom uko?czenia studiów wy?-szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów pody-plomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM  w  Olsztynie z  dnia 1 marca 2000 r. z pó?niejszymi zmianami.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Zarz?dzenie Nr  37
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie

z dnia 15 pa?dziernika 2004 roku
w sprawie: zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie: „Liderów innowacji w administracji” na „Liderów innowacji”.
 
Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 usta-wy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnic-twie wy?szym (Dz.U. nr 65 poz. 385 z pó?n. zm.), Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Ol-sztynie z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramo-wych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie z pó?-niejszymi zmianami oraz stosownie do § 4 Sta-tutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Zmienia si? nazw? realizowanych w Kate-drze UNESCO studiów podyplomowych  w zakresie: „Liderów innowacji w admi-nistracji”
2. Studia otrzymuj? nazw? studia podyplo-mowe w zakresie: „Liderów innowacji”

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Zarz?dzenie Nr  38
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 15 pa?dziernika 2004 roku

w sprawie: utworzenia studiów podyplomo-wych w zakresie: „Kszta?cenie specjalistów rozwoju lokalnego”.
 
Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 usta-wy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnic-twie wy?szym (Dz.U. nr 65 poz. 385 z pó?n. zm.), Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Ol-sztynie z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramo-wych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie z pó?-niejszymi zmianami oraz stosownie do § 4 Sta-tutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. W Katedrze UNESCO tworzy si? studia podyplomowe w zakresie: „Kszta?cenie specjalistów rozwoju lokalnego”.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?-cych dyplom uko?czenia studiów wy?-szych.

 

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów pody-plomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM  w  Olsztynie z  dnia 1 marca 2000 r.       z pó?niejszymi zmianami.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Zarz?dzenie Nr  39
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 2 listopada 2004 roku

w sprawie: utworzenia studiów podyplomo-wych w zakresie: „Kszta?cenie na odleg?o??”.
 
Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 usta-wy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnic-twie wy?szym (Dz.U. nr 65 poz. 385 z pó?n. zm.), Rozporz?dzenia Ministra Edukacji Naro-dowej i Sportu z dnia 7 wrze?nia 2004 r. w sprawie standardów kszta?cenia nauczycieli, Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplo-mowych w UWM w Olsztynie z pó?niejszymi zmianami oraz stosownie do § 4 Statutu Uni-wersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. W Katedrze UNESCO tworzy si? studia podyplomowe w zakresie: „Kszta?cenie na odleg?o??”.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?-cych dyplom uko?czenia studiów wy?-szych.

§ 2
Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest   w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów pody-plomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM  w  Olsztynie z  dnia 1 marca 2000 r. z pó?niejszymi zmianami.
§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Zarz?dzenie Nr  40
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2004 roku

w sprawie: zmian w Regulaminie Zak?ado-wego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 365 z pó?n.zm.) w Regula-minie Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? So-cjalnych, stanowi?cym za??cznik do zarz?dze-nia Nr 3 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 lutego 2002 roku w sprawie wprowadzenia Regulami-nu Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjal-nych, wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

§ 1
1. W rozdziale I pkt III ppkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8. ?wiadczenie zwi?zane z indywidual-nym wypoczynkiem pracownika organizo-wanym we w?asnym zakresie (tzw. Indy-widualny wypoczynek urlopowy) mo?e by? przyznane, je?eli ?redni miesi?czny dochód z poprzedniego roku kalendarzo-wego, przypadaj?cego na cz?onka rodziny lub osob? uprawnion? (z osobami wspólnie zamieszka?ymi i prowadz?cymi wspólne gospodarstwo domowe) nie przekracza 150% przeci?tnego wynagrodzenia ustalo-nego dla celów emerytalno-rentowych za rok kalendarzowy poprzedzaj?cy przyzna-nie ?wiadczenia, og?aszanego przez Preze-sa GUS w Monitorze Polskim. Powy?sze ustalenie nie dotyczy zapomóg.”
2. W rozdziale II pkt III ppkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Sekcja Socjalna ustala uprawnienia do korzystania ze ?wiadcze? i prowadzi dla ka?dego uprawnionego indywidualn? kart? korzystania z ZF?S. Dzieci, do uko?czenia 16 roku ?ycia oraz ucz?ce si? do 20 roku ?ycia lub uko?czenia szko?y ?redniej, jak równie? uprawnieni, których dochód nie przekracza wymienionego w Rozdz. I pkt III pkt 8 – otrzymuj? ?wiadczenie, o któ-rym mowa w Rozdz. II pkt III ppkt 3 wraz z wyp?at? tego ?wiadczenia dla rodzica (ma??e?stwa uzgadniaj?, które z nich po-biera ?wiadczenie na dzieci) w wysoko?ci ustalonej ka?dorazowo.”
3. W rozdziale II pkt III ppkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Rektor w uzgodnieniu ze zwi?zkami zawodowymi ustala ka?dorazowo wyso-ko?? dofinansowania wypoczynku organi-zowanego przez pracownika we w?asnym zakresie, o którym mowa w Rozdz. II pkt I ppkt 3. Wysoko?? ww. ?wiadczenia jest uzale?niona od ?redniego miesi?cznego dochodu z poprzedniego roku kalendarzo-wego, przypadaj?cego na cz?onka rodziny lub osob? uprawnion? (z osobami wspólnie zamieszka?ymi i prowadz?cymi wspólne gospodarstwo domowe).”
4. W rozdziale III pkt II ppkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wykup mieszkania zamieszkiwanego przez wnioskodawc? (np. w spó?dzielni mieszkaniowej, mieszkania zak?adowego, komunalnego, itp.) lub zakup lokalu z przeznaczeniem do adaptacji na cele mieszkaniowe (np. strychu, pralni) – do wysoko?ci ceny mieszkania i nie wi?cej ni? 20 000 z?. Do wniosku nale?y do??czy? za?wiadczenie zarz?dcy mieszkania o wy-soko?ci wp?aty wymaganej przy wykupie. W przypadku zakupu lokalu na adaptacj?, po?yczkobiorca zobowi?zany jest do przed?o?enia decyzji potwierdzaj?cej przeznaczenie tego lokalu na cele miesz-kaniowe.”

§ 3
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia, za? § 1 ust. 1 obowi?zuje od 1 stycznia 2005 roku.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Zarz?dzenie Nr  41
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2004 roku

w sprawie: utworzenia studiów podyplomo-wych w zakresie: „Edukacja filozoficzna-etyka”.
 
Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 usta-wy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnic-twie wy?szym (Dz.U. nr 65 poz. 385 z pó?n. zm.), Rozporz?dzenia Ministra Edukacji Naro-dowej i Sportu z dnia 7 wrze?nia 2004 r. w sprawie standardów kszta?cenia nauczycieli, Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplo-mowych w UWM w Olsztynie z pó?niejszymi zmianami oraz stosownie do § 4 Statutu Uni-wersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Na Wydziale Teologii tworzy si? studia podyplomowe w zakresie: „Edukacja  filo-zoficzna - etyka”.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?-cych dyplom uko?czenia studiów wy?-szych.

§ 2
Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest  w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów pody-plomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM  w  Olsztynie z  dnia 1 marca 2000 r.  z pó?niejszymi zmianami.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Zarz?dzenie Nr  42
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2004 roku

w sprawie: okre?lenia wzoru druku „Ocena pracy dyplomowej”.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.) oraz zgod-nie z rozporz?dzeniem Ministra Edukacji Na-rodowej z 20 wrze?nia 2000 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. Nr 81, poz. 907) i Wykazem Druków dla szkó? wy?-szych wydanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniu 16 pa?dziernika 1996 roku w pi?mie (sygn. DA-252-11/96), stanowi si?  co nast?puje:

§ 1
1. Ustala si? wzór druku „Ocena pracy dyplo-mowej”, stanowi?cy za??cznik nr 1 do ni-niejszego Zarz?dzenia.
2. Druk stosuje si? w celu dokumentowania oceny pracy dyplomowej, dokonywanej przez opiekuna (kierownika) pracy i recen-zenta na kierunkach: biologicznych, eko-nomicznych, rolniczych, technicznych oraz kierunkach: piel?gniarstwo i teologia.

§ 2
1. Ustala si? wzór druku „Ocena pracy dyplo-mowej”, stanowi?cy za??cznik nr 2 do ni-niejszego Zarz?dzenia.
2. Druk stosuje si? w celu dokumentowania oceny pracy dyplomowej, dokonywanej przez opiekuna (kierownika) pracy i recen-zenta na kierunkach: artystycznych, huma-nistycznych, matematycznych, prawnych     i spo?ecznych.

§ 3
Druk „Ocena pracy dyplomowej”, o którym mowa w § 1 i § 2 obowi?zuj? od 1 stycznia 2005 roku.

§ 4
Traci moc Zarz?dzenie Nr 7 Rektora Uniwer-sytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie     z dnia 7 lutego 2001 roku w sprawie: okre?le-nia wzoru druku „Ocena pracy dyplomowej ”.

§ 5
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Zarz?dzenie Nr  43
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2004 roku

w sprawie: zmian w Regulaminie ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej dla studen-tów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego Zarz?dzeniem Nr 32 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 wrze?nia 2004 r.

 

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z  12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.) oraz ustawy z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wy?szym, ustawy o wy?szych szko?ach zawo-dowych, ustawy o po?yczkach i kredytach stu-denckich oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 1598), wprowadza si? nast?puj?ce zmiany w Regulaminie ustala-nia wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Ol-sztynie:

§ 1
1. W § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Od decyzji Wydzia?owej (Kierunko-wej) Komisji Stypendialnej przys?uguje studentowi prawo odwo?ania si? do Uczel-nianej Odwo?awczej Komisji Stypendial-nej – w terminie czternastu dni od daty po-dania do wiadomo?ci informacji o ?wiad-czeniach przyznanych przez Wydzia?ow? (Kierunkow?) Komisj? Stypendialn?. Do decyzji podj?tych przez komisj? stypen-dialn? i odwo?awcz? komisj? stypendialn? maj? zastosowanie przepisy Kodeksu pos-t?powania administracyjnego oraz przepisy o zaskar?aniu decyzji do s?du administra-cyjnego.”
2. W § 17 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie, dodaje si? ust. 1a:
„1. Podstaw? do uzyskania stypendium za wyniki w nauce jest ?rednia ocen z egza-minów i zalicze? przedmiotów nieko?cz?-cych si? egzaminem. Stypendium otrzymu-je 20% najlepszych studentów danego ro-ku, specjalno?ci, rodzaju i formy studiów (ostatecznej klasyfikacji dokonuj? Wydzia-?owe Komisje Stypendialne). Próg 20% zmniejsza si? wy??cznie w przypadku, gdy osoby te nie spe?niaj? wymaga? ?redniej ocen, o której mowa w ust. 1 § 18. Próg 20% mo?e by? zwi?kszony przez Wydzia-?ow? (Kierunkow?) Komisj? Stypendialn? maksymalnie do 25%. Zmiana przekracza-j?ca 25% wymaga zgody Uczelnianej Od-wo?awczej Komisji Stypendialnej na pi-semny wniosek Wydzia?owej (Kierunko-wej) Komisji Stypendialnej. Wniosek o przyznanie stypendium mo?e z?o?y? równie? Rada Wydzia?u (Instytutu).
 1a. Osobom, które w terminie do 31 pa?-dziernika nie z?o?? wniosku, stypendium nie przys?uguje.”
3. § 18 otrzymuje brzmienie:
„1. Stypendium nie przys?uguje osobom ze ?redni? poni?ej 3,0.
2. Minimalna kwota stypendium za wyniki w nauce wynosi 50% najwy?szego stypen-dium za wyniki w nauce.
3. Wydzia?owe Komisje Stypendialne usta-laj? ?redni? ocen, poni?ej której student mo?e otrzyma? wy??cznie minimaln? kwo-t? stypendium. ?rednia ta musi by? jednak wy?sza ni? 3,5.
4. Osoby powy?ej ustalonej minimalnej ?redniej ocen otrzymuj? stypendia w zale?-no?ci liniowej od 50% do 100%.
5. ?rodki finansowe przekazywane do dys-pozycji Wydzia?owych Komisji Stypen-dialnych mog? by? przez te Komisje roz-dysponowane w ramach wydzia?u pomi?-dzy poszczególnymi grupami najlepszych studentów danego roku, specjalno?ci, ro-dzaju i formy studiów (ostatecznej klasy-fikacji dokonuj? Wydzia?owe Komisje Stypendialne) - celem zapewnienia spra-wiedliwego podzia?u ?rodków i zrównania kwot za podobne wyniki w nauce.”

§ 2
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia, z moc? od 1 pa?dziernika 2004 roku.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Zarz?dzenie Nr  44
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2004 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U Nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.), § 22 Statutu Uniwer-sytetu oraz Uchwa?y Nr 214 Senatu UWM         z 3 grudnia 2004 r. stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Z dniem 1 stycznia 2005 r. na Wydziale Hu-manistycznym tworzy si? now? struktur? orga-nizacyjn? – jednostkami wydzia?u s?:
- Instytut Filologii Polskiej,
- Instytut Neofilologii,
- Instytut Historii i Stosunków Mi?dzynarodo-wych,
- Instytut Filozofii,
- Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Spo-?ecznej.

§ 2
Z dniem utworzenia struktury, o której mowa w § 1, znosi si? dotychczasow? struktur? orga-nizacyjn? Wydzia?u Humanistycznego.

§ 3
Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzony-mi niniejszym Zarz?dzeniem.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Zarz?dzenie Nr  45
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2004 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wy-dziale Matematyki i Informatyki.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U Nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.), § 22 Statutu Uniwer-sytetu oraz Uchwa?y Nr 213 Senatu UWM       z 3 grudnia 2004 r. stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Z dniem 1 stycznia 2005 r. w strukturze orga-nizacyjnej Wydzia?u Matematyki i Informatyki wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:
1) tworzy si? Katedr? Fizyki Relatywistycz-nej,
2) Katedr? Analizy i Równa? Ró?niczko-wych przekszta?ca si? w Zak?ad Analizy
i Równa? Ró?niczkowych.

§ 2
Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzony-mi niniejszym Zarz?dzeniem.

§ 3
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Zarz?dzenie Nr  46
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2004 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wy-dziale Nauk Ekonomicznych.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U Nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.), § 22 Statutu Uniwer-sytetu oraz Uchwa?y Nr 215 Senatu UWM         z 3 grudnia 2004 r. stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Z dniem 1 stycznia 2005 r. w strukturze orga-nizacyjnej Wydzia?u Nauk Ekonomicznych wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:
1) znosi si?:
- Katedr? Marketingu,
- Mi?dzynarodowe Centrum Biznesu  i Administracji Publicznej;
2) tworzy si?:
- Katedr? Analizy Rynku i Marketingu,
- Zak?ad Gospodarowania w Sektorze Pu-blicznym.

§ 2
Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzony-mi niniejszym Zarz?dzeniem.

§ 3
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Zarz?dzenie Nr  47
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2004 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Spo?ecznych i Sztuki.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U Nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.), § 22 Statutu Uniwer-sytetu oraz Uchwa?y Nr 216 Senatu UWM  z 3 grudnia 2004 r. stanowi si?, co nast?puje:

 

§ 1
Z dniem 1 stycznia 2005 r. na Wydziale Nauk Spo?ecznych i Sztuki tworzy si? now? struktu-r? organizacyjn? – jednostkami wydzia?u s?:
1) Instytut Nauk Politycznych,
2) Katedra Muzyki,
3) Katedra Sztuk Pi?knych,
4) Katedra Socjologii,
5) Katedra Dydaktyki i Doradztwa Zawodo-wego,
6) Katedra Socjologii Edukacji i Polityki O?-wiatowej,
7) Katedra Pedagogiki Spo?ecznej,
8) Katedra Pedagogiki Ogólnej,
9) Zak?ad Pedagogiki Specjalnej i Psycholo-gii,
10) Zak?ad Wczesnej Edukacji.

§ 2
Z dniem utworzenia struktury, o której  mowa w § 1, znosi si? dotychczasow? struktur? orga-nizacyjn? Wydzia?u Nauk Spo?ecznych i Sztu-ki.

§ 3
Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzony-mi niniejszym Zarz?dzeniem.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Zarz?dzenie Nr  48
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2004 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wy-dziale Nauk Technicznych.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U Nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.), § 22 Statutu Uniwer-sytetu oraz Uchwa?y Nr 217 Senatu UWM       z 3 grudnia 2004 r. stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Z dniem 1 stycznia 2005 r. w strukturze orga-nizacyjnej Wydzia?u Nauk Technicznych wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

1) znosi si?:
- Katedr? Geotechniki,
- Katedr? Mechaniki Budowli,
- Katedr? In?ynierii Rolniczej,
- Katedr? Ergonomii Surowców Natural-nych,
- Katedr? Podstaw Techniki;
2) tworzy si?:
- Katedr? Geotechniki i Mechaniki Budo-wli,
- Katedr? In?ynierii Rolniczej i Surowców Naturalnych,
- Katedr? Materia?ów Funkcjonalnych         i Nanotechnologii,
- Zak?ad Edukacji Technicznej i Informa-tycznej;
3) Katedr? Technologii Materia?ów i Maszyn przekszta?ca si? w Zak?ad Technologii Ma-teria?ów;
4) Katedr? In?ynierii Procesów Budowlanych przekszta?ca si? w Zak?ad In?ynierii Proce-sów Budowlanych;
5) Katedra Eksploatacji Pojazdów i Maszyn zmienia nazw? na Katedra Budowy, Eks-ploatacji Pojazdów i Maszyn.

§ 2
Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzony-mi niniejszym Zarz?dzeniem.

§ 3
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Zarz?dzenie Nr  49
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2004 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Nauki o ?ywno?ci.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U Nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.), § 22 Statutu Uniwer-sytetu oraz Uchwa?y Nr 218 Senatu UWM  z 3 grudnia 2004 r. stanowi si?, co nast?puje:

 


§ 1
Z dniem 1 stycznia 2005 r. w strukturze organizacyjnej Wydzia?u Nauki o ?ywno?ci wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:
1) znosi si?:
- Instytut Rozwoju Mleczarstwa,
- Katedr? Kszta?towania Bezpiecze?stwa ?ywno?ci,
- Instytut Towaroznawstwa i Kszta?towa-nia Jako?ci,
- Katedr? Analiz Instrumentalnych,
- Katedr? In?ynierii i Aparatury Proceso-wej,
- Katedr? Podstaw Techniki, Technologii   i Gospodarki Energi?;
2) tworzy si?:
- Katedr? Mleczarstwa i Zarz?dzania Ja-ko?ci?,
- Katedr? Towaroznawstwa i Bada? ?yw-no?ci,
- Katedr? In?ynierii i Aparatury Proceso-wej oraz Gospodarki Energi?;
3) Instytut ?ywienia Cz?owieka przekszta?ca si? w Katedr? ?ywienia Cz?owieka.

§ 2
Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzony-mi niniejszym Zarz?dzeniem.

§ 3
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Zarz?dzenie Nr  50
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2004 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wy-dziale Ochrony ?rodowiska i Rybactwa.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U Nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.), § 22 Statutu Uniwer-sytetu oraz Uchwa?y Nr 219 Senatu UWM       z 3 grudnia 2004 r. stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Z dniem 1 stycznia 2005 r. w strukturze orga-nizacyjnej Wydzia?u Ochrony ?rodowiska i Rybactwa wprowadza si? nast?puj?ce zmia-ny:
1) Zak?ad Genetyki Ewolucyjnej przekszta?ca si? w Katedr? Ichtiologii,
2) Zak?ad Ekologii i Hydrobiologii prze-kszta?ca si? w Katedr? Ekologii Stosowa-nej.

§ 2
Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzony-mi niniejszym Zarz?dzeniem.

§ 3
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Zarz?dzenie Nr  51
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2004 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wy-dziale Prawa i Administracji.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U Nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.), § 22 Statutu Uniwer-sytetu oraz Uchwa?y Nr 220 Senatu UWM  z 3 grudnia 2004 r. stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Z dniem 1 stycznia 2005 r. w strukturze orga-nizacyjnej Wydzia?u Prawa i Administracji wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:
1) znosi si?:
- Katedr? Prawa Karnego Materialnego i Procesu Karnego,
- Zak?ad Prawa Ochrony ?rodowiska;
2) tworzy si?:
- Katedr? Prawa Karnego Materialnego,
- Zak?ad Procesu Karnego;
3) Zak?ad Prawa Rzymskiego przekszta?ca si? w Katedr? Prawa Rzymskiego i Porów-nawczego;
4) Zak?ad Prawa Kanonicznego przekszta?ca si? w Katedr? Prawa Kanonicznego i Wyz-naniowego;
5) Katedr? Prawa i Post?powania Cywilnego przekszta?ca si? w Zak?ad Prawa i Post?po-wania Cywilnego;
6) Katedr? Prawa Gospodarczego przekszta?-ca si? w Zak?ad Prawa Gospodarczego;
7) Katedr? Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji przekszta?ca si? w Zak?ad Prawa Administracyjnego i Nauki o Admi-nistracji.

§ 2
Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzony-mi niniejszym Zarz?dzeniem.

§ 3
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Zarz?dzenie Nr  52
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2004 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wy-dziale Teologii.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U Nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.), § 22 Statutu Uniwer-sytetu oraz Uchwa?y Nr 221 Senatu UWM       z 3 grudnia 2004 r. stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Z dniem 1 stycznia 2005 r. w strukturze orga-nizacyjnej Wydzia?u Teologii:
- Zak?ad Katolickiej Nauki Spo?ecznej i Prawa Kanonicznego przekszta?ca si? w Katedr? Katolickiej Nauki Spo?ecznej i Prawa Kano-nicznego.

§ 2
Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzony-mi niniejszym Zarz?dzeniem.

§ 3
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Zarz?dzenie Nr  53
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2004 roku

w sprawie: struktury organizacyjnej jednostek dzia?alno?ci dydaktycznej i naukowej Uniwersytetu.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U Nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.), §§ 21, 22, 26, 28, 29 Statutu Uniwersytetu oraz w zwi?zku z Uch-wa?? Nr 66 Senatu UWM z 4 lipca 2003 r.        w sprawie doskonalenia struktury organizacyj-nej, stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Ustala si? struktur? organizacyjn? wydzia?ów UWM jak ni?ej:
WYDZIA?  BIOIN?YNIERII  ZWIERZ?T
• Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwie-rz?t
• Katedra Drobiarstwa
• Katedra Genetyki Zwierz?t
• Katedra Hodowli Byd?a
• Katedra Hodowli Koni i Je?dziectwa
• Katedra Hodowli Trzody Chlewnej
• Katedra Hodowli Zwierz?t Futerkowych
• Katedra Metod Hodowlanych i Do?wiad-czalnictwa
• Katedra Owczarstwa, ?owiectwa i Hodo-wli Kóz
• Katedra Pszczelnictwa
• Katedra Towaroznawstwa Surowców Zwierz?cych
• Katedra ?ywienia Zwierz?t i Gospodarki Paszowej
• Zak?ad Higieny Zwierz?t i ?rodowiska
WYDZIA?  BIOLOGII
• Katedra Anatomii Porównawczej
• Katedra Biochemii
• Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody
• Katedra Ekologii i Ochrony ?rodowiska
• Katedra Fizjologii i Biotechnologii Ro?lin
• Katedra Fizjologii Zwierz?t
• Katedra Genetyki
• Katedra Mikologii
• Katedra Zoologii
• Zak?ad Mikrobiologii
• Zak?ad Piel?gniarstwa
WYDZIA?  GEODEZJI  I  GOSPODARKI  PRZESTRZENNEJ
• Instytut Geodezji
• Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji
  Sk?adnica Sprz?tu Geodezyjnego
• Katedra Geodezji Rolnej i Katastru
• Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji
• Katedra Geodezji Szczegó?owej
• Katedra Gospodarki Nieruchomo?ciami i Rozwoju Regionalnego
• Katedra Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
WYDZIA?  HUMNISTYCZNY
• Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Spo?ecznej
• Instytut Filologii Polskiej
• Instytut Filozofii
• Instytut Historii i Stosunków Mi?dzynaro-dowych
• Instytut Neofilologii
WYDZIA?  KSZTA?TOWANIA  ?RODO-WISKA  I  ROLNICTWA
• Katedra Agrobiznesu i Ekonomii ?rodo-wiska
• Katedra Architektury Krajobrazu i Agrotu-rystyki
• Katedra Chemii
• Katedra Chemii Rolnej i Ochrony ?rodo-wiska
• Katedra Chemii ?rodowiska
• Katedra Diagnostyki i Patofizjologii Ro?-lin
• Katedra Fitopatologii i Entomologii
• Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
• Katedra Hodowli Ro?lin i Nasiennictwa
• Katedra ??karstwa
• Katedra Melioracji i Kszta?towania ?rodo-wiska
• Katedra Meteorologii i Klimatologii
• Katedra Mikrobiologii
• Katedra Ochrony Powietrza i Toksykologii ?rodowiska
• Katedra Ogrodnictwa
• Katedra Produkcji Ro?linnej
• Katedra Systemów Rolniczych
• Zak?ad Dydaktyczno-Do?wiadczalny
WYDZIA?  MATEMATYKI  I  INFOR-MATYKI
• Katedra Algebry i Geometrii
• Katedra Fizyki i Metod Komputerowych
• Katedra Fizyki Relatywistycznej

• Katedra Informatyki i Bada? Operacyj-nych
• Katedra Logiki i Podstaw Informatyki
• Katedra Matematyki Stosowanej
• Katedra Metod Matematycznych Informa-tyki
• Zak?ad Analizy i Równa? Ró?niczkowych
• Centrum Informatyczno-Sieciowe
WYDZIA?  MEDYCYNY  WETERYNA-RYJNEJ
• Katedra Chorób Zaka?nych i Inwazyjnych
Zespó? Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej
Zespó? Epizootiologii
Zespó? Parazytologii i Chorób Inwa-zyjnych
Zespó? Chorób Ptaków
• Katedra Morfologii Funkcjonalnej
Zespó? Anatomii Zwierz?t
Zespó? Histologii i Embriologii
Zespó? Fizjologii Klinicznej
• Katedra Nauk Klinicznych
Zespó? Chirurgii i Rentgenologii
Zespó? Rozrodu Zwierz?t
Zespó? Chorób Wewn?trznych
Zespó? Diagnostyki Klinicznej
Poliklinika
• Katedra Patologii i Farmakologii
Zespó? Patofizjologii
Zespó? Anatomii Patologicznej
Zespó? Toksykologii Weterynaryjnej       i ?rodowiskowej
Zespó? Farmakologii
• Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego
Zespó? Higieny Produktów Zwierz?-cych
Zespó? Profilaktyki Weterynaryjnej i Higieny Pasz
Zespó? Weterynarii S?dowej i Admini-stracji Weterynaryjnej
 WYDZIA?  NAUK  EKONOMICZNYCH
• Katedra Analizy Rynku i Marketingu
• Katedra Ekonomiki Nieruchomo?ci
• Katedra Ekonomiki Przedsi?biorstw
• Katedra Finansów i Bankowo?ci
• Katedra Makroekonomii i Doktryn Ekono-micznych
• Katedra Metod Ilo?ciowych
• Katedra Mikroekonomii
• Katedra Organizacji i Zarz?dzania
• Katedra Polityki Gospodarczej i Regional-nej
• Katedra Ubezpiecze?
• Zak?ad Ekonomiki Inwestycji
• Zak?ad Gospodarowania w Sektorze Pub-licznym
• Zak?ad Rachunkowo?ci
WYDZIA?  NAUK  SPO?ECZNYCH  I  SZTUKI
• Instytut Nauk Politycznych
• Katedra Dydaktyki i Doradztwa Zawodo-wego
• Katedra Muzyki
• Katedra Pedagogiki Ogólnej
• Katedra Pedagogiki Spo?ecznej
• Katedra Socjologii
• Katedra Socjologii Edukacji i Polityki O?-wiatowej
• Katedra Sztuk Pi?knych
• Zak?ad Pedagogiki Specjalnej i Psycholo-gii
• Zak?ad Wczesnej Edukacji
WYDZIA?  NAUK  TECHNICZNYCH
• Katedra Budownictwa i Konstrukcji Budo-wlanych
• Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów       i Maszyn
• Katedra Elektrotechniki i Energetyki
• Katedra Geotechniki i Mechaniki Budowli
• Katedra In?ynierii Procesów Rolniczych
• Katedra In?ynierii Rolniczej i Surowców Naturalnych
• Katedra In?ynierii ?rodowiska
• Katedra Maszyn Roboczych i Procesów Separacji
• Katedra Materia?ów Funkcjonalnych i Na-notechnologii
• Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
• Zak?ad Technologii Materia?ów
• Zak?ad Edukacji Technicznej i Informa-tycznej
• Zak?ad In?ynierii Procesów Budowlanych
• Centrum Jako?ci i Innowacji
WYDZIA?  NAUKI  O  ?YWNO?CI
• Katedra Biochemii ?ywno?ci
• Katedra Biotechnologii ?ywno?ci
• Katedra Fizyki i Biofizyki
• Katedra In?ynierii i Aparatury Procesowej oraz Gospodarki Energi?
• Katedra Mikrobiologii Przemys?owej   i ?ywno?ci
• Katedra Mleczarstwa i Zarz?dzania Jako?-ci?
• Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Ro?linnych
• Katedra Technologii i Chemii Mi?sa
• Katedra Towaroznawstwa i Bada? ?yw-no?ci
• Katedra ?ywienia Cz?owieka
WYDZIA?  OCHRONY  ?RODOWISKA   I  RYBACTWA
• Katedra Biologii i Hodowli Ryb
• Katedra Biotechnologii w Ochronie ?rodo-wiska
• Katedra Ekologii Stosowanej
• Katedra Ichtiologii
• Katedra In?ynierii Ochrony ?rodowiska
• Katedra Mikrobiologii ?rodowiskowej
• Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzeczne-go
WYDZIA?  PRAWA  I  ADMINISTRACJI
• Katedra Historii Pa?stwa i Prawa
• Katedra Praw Cz?owieka i Prawa Europej-skiego
• Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznanio-wego
• Katedra Prawa Karnego Materialnego
• Katedra Prawa Konstytucyjnego i Historii Doktryn Politycznych i Prawnych
• Katedra Prawa Rzymskiego i Porównaw-czego
• Katedra Teorii Pa?stwa i Prawa
• Zak?ad Ekonomii, Finansów i Prawa Fi-nansowego
• Zak?ad Kryminalistyki i Medycyny S?do-wej
• Zak?ad Kryminologii, Wiktymologii i Pro-blematyki Przest?pczo?ci Zorganizowanej
• Zak?ad Post?powania Administracyjnego      i S?dowoadministracyjnego
• Zak?ad Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji
• Zak?ad Prawa Gospodarczego
• Zak?ad Prawa i Post?powania Cywilnego
• Zak?ad Prawa Mi?dzynarodowego Publicz-nego
• Zak?ad Procesu Karnego
WYDZIA?  TEOLOGII
• Katedra Katechetyki i Pedagogiki Religii
• Katedra Katolickiej Nauki Spo?ecznej i Prawa Kanonicznego
• Katedra Teologii Biblijnej
• Katedra Teologii Praktycznej i Ekumeniz-mu
• Zak?ad Filozofii i Kultury Chrze?cija?skiej
• Zak?ad Historii Ko?cio?a
• Zak?ad Teologii Dogmatycznej i Funda-mentalnej
• Zak?ad Teologii Moralnej

§ 2
Mi?dzywydzia?owymi jednostkami organiza-cyjnymi s?:
• Studium J?zyków Obcych
Zespó? J?zyka Angielskiego
Zespó? J?zyka Francuskiego
Zespó? J?zyka Niemieckiego
Zespó? J?zyka Rosyjskiego
• Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

§ 3
Jednostkami ogólnouczelnianymi s?:
• Biblioteka G?ówna
Europejskie Centrum Dokumentacji
• Wydawnictwo Uniwersytetu
• Archiwum
• Katedra UNESCO
• Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Do-radztwa Zawodowego
• Centrum Studiów Ba?tyckich w E?ku
• Mi?dzynarodowe Centrum Edukacji w Braniewie
• Akademickie Centrum Mediów
Radio UWM-FM
Studio Telewizji Kasetowej
• Akademicki O?rodek Przysposobienia Ob-ronnego
• Mi?dzynarodowe Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Ostródzie
• Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich
• Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzib? w Ba?dach
• Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzib? w ???anach

§ 4
O?rodek Eksploatacji i Zarz?dzania Miejsk? Sieci? Komputerow? „OLMAN” jest jednostk? ?rodowiskow?.

§ 5
Kierownicy jednostek organizacyjnych kieruj? dzia?alno?ci? jednostek, s? prze?o?onymi pra-cowników w nich zatrudnionych, odpowiadaj? za realizacj? zada?, za maj?tek i przydzielone ?rodki finansowe oraz za warunki pracy, które powinny by? zgodne z zasadami i przepisami bhp i ppo?.

§ 6
1) Trac? moc Zarz?dzenia ustalaj?ce struktu-r? organizacyjn? jednostek dzia?alno?ci dy-daktycznej i naukowej wydane od dnia po-wo?ania Uniwersytetu do dnia wej?cia  w ?ycie niniejszego Zarz?dzenia.
2) Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem  1 stycznia 2005 r.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Zarz?dzenie Nr  54
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2004 roku

w sprawie: wdro?enia standardów kontroli finansowej w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U Nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.), w zwi?zku z art. 35a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 Nr 15 poz. 148 z pó?n.zm.) oraz komunikatem Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. wprowadzaj?cego standardy kontroli finansowej (Dz.Urz. MF Nr 3 poz.14) stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Rektor kieruje dzia?alno?ci? Uniwersytetu i reprezentuje go na zewn?trz.
2. Do zaci?gania wszelkich zobowi?za? maj?tkowych i finansowych uprawniony jest Rektor.
3. Rektor mo?e w formie pisemnej upowa?ni? pracownika Uniwersytetu do podejmowania okre?lonych czynno?ci prawnych lub do sk?adania o?wiadcze? woli w ustalonym zakresie.

§ 2
1. Wprowadza si? pisemny system upowa?nie? dla Dziekanów, Kierowników jednostek ogólnouczelnianych i mi?dzywydzia?o-wych oraz Prorektorów i Dyrektora Administracyjnego w zakresie dyspozycji przydzielonych im ?rodków finansowych i maj?tkowych. Upowa?nie? tych udziela Rektor.
2. Wprowadza si? system pisemnych po-twierdze? przyj?cia upowa?nie? dyspono-wania ?rodkami finansowymi i maj?tko-wymi, o których mowa w ust.1


§ 3
Ewidencj? upowa?nie?, o których mowa w § 2 ust.1 w imieniu Rektora prowadzi Kwestor.

§ 4
1. Upowa?nienia oraz potwierdzenia upowa?nie? sporz?dza si? w trzech egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazywany jest do Biura Kadr i Spraw Socjalnych w celu do??czenia do akt osobowych pracownika, drugi egzemplarz otrzymuje pracownik który zosta? upowa?niony do dysponowania przydzielonymi mu ?rodkami finansowymi, a trzeci egzemplarz przekazywany jest Kwestorowi.
2. Wzory upowa?nie? oraz potwierdze? przyj?cia upowa?nie?, o których mowa w § 2 ust.1 i ust. 2 okre?laj? za??czniki do zarz?dzenia nr 1 i nr 2.

§ 5
1. Wprowadza si? obowi?zek uzasadniania, dokumentowania i zatwierdzania przez Rektora wszelkich odst?pstw od procedur wynikaj?cych z przepisów  zewn?trznych oraz przepisów wewn?trznych uj?tych w regulaminach i zarz?dzeniach obowi?zuj?-cych w Uniwersytecie.
2. Odst?pstwo od procedur, o których mowa w ust. 1 stanowi ka?da decyzja podj?ta niezgodnie z przepisami zewn?trznymi lub wewn?trznymi.
3. Odst?pstwa od procedur podlegaj? ewidencji wed?ug wzoru okre?lonego w za??czniku nr 3 do niniejszego zarz?dzenia.

§ 6
Limit ?rodków finansowych przydzielonych wydzia?om, jednostkom ogólnouczelnianym
i mi?dzywydzia?owym, Prorektorom oraz Dyrektorowi Administracyjnemu okre?la Uchwa?a Senatu w sprawie planu rzeczowo-finansowego na dany rok kalendarzowy.

§ 7
1. Umowy i Porozumienia stanowi?ce o przyznaniu ?rodków finansowych Uniwersytetowi lub jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu zawiera Rektor.
2. Umowy i Porozumienia z zagranicznymi instytucjami naukowymi zawiera Rektor
po uprzednim uzyskaniu zgody Senatu na ich zawarcie.


§ 8
Uchwa?y Senatu, Zarz?dzenia i Decyzje Rektora oraz Dyrektora Administracyjnego podlegaj? publikacji w biuletynie Akty Prawne UWM.

§ 9
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Ta strona by?a odwiedzana 3920 razy (w tym z UWM 616 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2005-01-04
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr Daniel ?ukowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa